Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm cây lúa do thiên tai

Bảo hiểm cây lúa do thiên tai

Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục thiệt hại do hậu quả của thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo ổn định, an sinh xã hội nông thôn, thúc đầy sản xuất nông nghiệp.
Bảo hiểm vật nuôi

Bảo hiểm vật nuôi

Sản phẩm bảo hiểm vật nuôi được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người chăn nuôi gia súc/gia cầm chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bênh gây ra
Bảo hiểm cây trồng

Bảo hiểm cây trồng

Bảo hiểm lúa theo chỉ số năng suất là sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp được triển khai theo quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Bảo hiểm thủy sản

Bảo hiểm thủy sản

Sản phẩm bảo hiểm thủy sản được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người nuôi trồng thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra,