BAN BẢO HIỂM TÀI SẢN & KỸ THUẬT

(Property & Engineering Insurance Division)

Ban bảo hiểm tài sản & kỹ thuật có các chức năng sau:

Tham mưu cho Ban điều hành các chủ trương, định hướng phát triển. Xây dựng chế độ chính sách và tổ chức hướng dẫn toàn hệ thống triển khai thực hiện kinh doanh các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm tài sản & kỹ thuật trong toàn Tổng công ty. Đảm bảo nghiệp vụ luôn có tăng trưởng và hiệu quả hàng năm. Đề xuất cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm tài sản & kỹ thuật.

- Tham mưu cho Ban điều hành và/hoặc trực tiếp phê duyệt (trong phân cấp) trong công tác đánh giá rủi ro nhận bảo hiểm (Underwiting). Giải quyết bồi thường các dịch vụ trên mức phân cấp của Ban bảo hiểm tài sản & kỹ thuật cho các công ty thành viên.

- Đề xuất các biện pháp nhằm củng cố và phát triển hệ thống. Tổ chức thực hiện công tác giám định và xét bồi thường tài sản & kỹ thuật trong toàn Tổng công ty.

- Thực hiện tổng hợp và cập nhật số liệu bảo hiểm tài sản & kỹ thuật theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm.

- Đề xuất cho Ban điều hành công tác trích lập các quỹ dự phòng hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật.

 

Ông Đặng Tiến Dũng

Giám đốc

dtdung@baominh.com.vn