VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH

(Corporate Affairs Division)

Văn phòng trụ sở chính có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện các công việc thư ký, hành chính.

- Tổ chức thực hiện các công việc về quản trị.

 

 

 

Ông Nguyễn Đức Hiệp

Chánh Văn phòng TSC

ndhiep@baominh.com.vn