TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO MINH

Có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm

- Tham mưu cho Ban Điều Hành trong các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo.
- Nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong đào tạo bảo hiểm.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các công ty thành viên
- Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.
- Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

 

Bà Phan Thị Kiều Oanh

 Giám đốc

ptkoanh@baominh.com.vn