BAN BẢO HIỂM CON NGƯỜI

(Personal Insurance Division)

 Ban Bảo hiểm con người có các chức năng sau:

- Tham mưu cho Ban điều hành các chủ trương, định hướng phát triển, xây dựng chế độ chính sách. Tổ chức hướng dẫn toàn hệ thống triển khai thực hiện kinh doanh các loại hình nghiệp vụ Bảo hiểm con người trong toàn Tổng công ty đảm bảo nghiệp vụ luôn có tăng trưởng và hiệu quả hàng năm. Đề xuất cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm con người.

- Tham mưu cho Ban điều hành và/hoặc trực tiếp phê duyệt (trong phân cấp) trong công tác đánh giá rủi ro nhận bảo hiểm (Underwiting). Giải quyết bồi thường các dịch vụ trên mức phân cấp của Ban hảo hiểm con người cho các công ty thành viên.

- Đề xuất các giải pháp nhằm củng cố và phát triển hệ thống tổ chức thực hiện công tác giám định. Xét bồi thường con người trong toàn Tổng công ty.

- Thực hiện tổng hợp và cập nhật số liệu bảo hiểm con người theo quy định của Tổng công ty, của Nhà nước và yêu cầu của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm.

- Đề xuất Ban điều hành công tác trích lập các quỹ dự phòng hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật. 

 

 

Bà Nguyễn Lê Thủy Tiên

Giám đốc

nlttien@baominh.com.vn