BAN ĐẦU TƯ

(Investment Division) 

Ban đầu tư có các chức năng sau:

- Thống nhất tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đầu tư vốn của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và theo điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển các nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Làm đầu mối theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan tới việc đầu tư từ bên ngoài vào Tổng công ty.

 

 

Ông Phạm Văn Hiệp

Giám đốc

pvhiep@baominh.com.vn