CBTT Chi Trả Cổ Tức Năm 2022 Bằng Tiền Mặt

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
23-05-2023
11:51

CBTT Nghị Quyết & Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
18-04-2023
11:25

CBTT Báo Cáo Tài Chính Quý 1/2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2023
18-04-2023
09:48

Link ĐạI Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.
17-04-2023
08:37

CBTT Báo Cáo Thường Niên Năm 2022

Tổng Công ty CP Bảo Minh Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022
15-04-2023
13:51

CBTT v.v quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
14-04-2023
18:34

CBTT Về Việc Đơn Xin Rút Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Ban Kiểm Soát.

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đơn xin rút đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát.
14-04-2023
15:19

CBTT Về Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Ban Kiểm Soát

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT về đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát.
13-04-2023
11:24

CBTT Các Nghị Quyết Của HĐQT v.v Giao Dịch Với Bên Có Liên Quan

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT các Nghị quyết của HĐQT v.v giao dịch với bên có liên quan
12-04-2023
14:51

CBTT Đường Dẫn Tài Liệu Họp ĐHĐCĐTN Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023
27-03-2023
10:25