CBTT Báo Cáo Quản Trị Công Ty 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo quản trị 2022
30-01-2023
16:10

CBTT v.v Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
18-01-2023
20:02

CBTT Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố Thông tin Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2022
18-01-2023
14:28

CBTT v.v Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
29-12-2022
16:57

CBTT v.v Ban Hành Các Quy Chế Nội Bộ Của Bảo Minh Năm 2022

CBTT v.v ban hành các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022
06-12-2022
15:35

CBTT Về Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ

Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
24-11-2022
09:33

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.
16-11-2022
15:16

CBTT v.v bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với dự thảo các quy chế nội bộ của TCTCP Bảo Minh năm 2022

CBTT v.v bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với dự thảo các quy chế nội bộ của TCTCP Bảo Minh năm 2022
31-10-2022
10:56

CBTT BCTC QUÝ 3/2022 & GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2022 và Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022.
21-10-2022
10:30

CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA BẢO MINH NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022
04-10-2022
11:08