CBTT Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Xem và tải CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Tại đây

2. Xem và tải thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây