BAN BẢO HIỂM DỰ ÁN

(Project & Comprehensive Insurance Division)

Ban Bảo hiểm dự án có các chức năng sau:

- Là đầu mối khai thác nắm bắt và quản lý mọi thông tin có liên quan đến các dự án và dịch vụ lớn có nhu cầu tham gia bảo hiểm

- Tham mưu cho Ban điều hành các vấn đề liên quan đến các công việc hỗ trợ hướng dẫn công ty thành viên trong việc khai thác đấu thầu các dự án dịch vụ lớn, các dịch vụ phải lựa chọn nhà bảo hiểm thông qua phương thức đấu thầu, chỉ định thầu trong toàn Tổng công ty.

- Trực tiếp khai thác các dự án, dịch vụ bảo hiểm mà Ban có mối quan hệ trực tiếp thuộc các nghiệp vụ Tài sản & Kỹ thuật, Hàng hải, Hàng không; các dịch vụ phải lựa chọn nhà bảo hiểm thông qua phương thức đấu thầu, chỉ định thầu.

- Đảm nhiệm việc duy trì và phát triển quan hệ với các nhà môi giới bảo hiểm trong nước và quốc tế.

 

Ông Vũ Hoàng Lưu

Giám đốc

vhluu@baominh.com.vn