BAN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

(Business Development) 

Ban phát triển kinh doanh có các chức năng sau: 

Phòng phát triển kinh doanh thực hiện chức năng hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm soát và cải tiến nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh doanh vi mô khai thác bảo hiểm qua các kênh khách hàng lớn, các hệ thống ngân hàng, công ty tài chính, ban quản lý dự án của các Bộ, các tập đoàn, doanh nghiệp qui mô lớn và các loại hình thu phí nhỏ lẻ nhưng số lượng khách hàng lớn.

 

Ông Trịnh Minh Đức

Giám đốc

tmduc@baominh.com.vn