BAN TÁI BẢO HIỂM

(Reinsurance Division)

Ban tái bảo hiểm có các chức năng sau:

Về nhượng tái bảo hiểm: Xây dựng phương án và chương trình nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ (trừ nghiệp vụ P&I), quản lý và trực tiếp thực hiện nhượng tái bảo hiểm (trừ nghiệp vụ P&I) trong toàn Tổng công ty. Tham mưu cho Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến nhượng tái bảo hiểm.

Về nhận tái bảo hiểm: Xây dựng kế hoạch và phương án nhận tái bảo hiểm, quản lý và trực tiếp nhận tái bảo hiểm tất cả các nghiệp vụ trong toàn Tổng công ty.

 

Ông Nguyễn Tri Bình

Giám đốc

 ntbinh3@baominh.com.vn