PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO & ĐỊNH PHÍ

(Actuary Department) 

Phòng Quản trị rủi ro & Định phí có các chức năng sau:

- Thực hiện các công việc chuyên môn kỹ thuật:

  + Thẩm tra việc định phí của các sản phẩm bảo hiểm.

  + Thẩm tra việc định phí chào mới hay tái tục đối với các hợp đồng bảo hiểm lớn và quan trọng.

  + Kiểm soát việc tính toán các quĩ dự phòng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ban để thu thập và chuẩn hóa số liệu nghiệp vụ, tài chính kế toán và đầu tư liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm và danh mục đầu tư.

- Phân tích, báo cáo tình hình kinh doanh và tìm giải pháp cho việc phát triển và kinh doanh hiệu quả các nghiệp vụ bảo hiểm.

- Lập báo cáo tài chính bảo hiểm theo chuẩn, lập kế hoạch kinh doanh dài hạn cho các nghiệp vụ.

- Kiểm toán và kiểm soát nội bộ về quản trị rủi ro tài chính, rủi ro nghiệp vụ, rủi ro tái bảo hiểm, rủi ro hệ thống IT, đầu tư, và nhân lực.

 Ông Võ Duy Cường

Giám đốc

cuongvo@baominh.com.vn