BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Information Technology Division) 

Ban công nghệ thông tin có các chức năng sau:

Về quản lý: Định hướng phát triển, chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Tổng công ty. Tham mưu cho Tổng công ty các vấn đề liên quan đến các hệ thống thông tin trong toàn Tổng công ty.

Về tác nghiệp: Tổ chức thực hiện các dự án về hệ thống thông tin và các dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Trực tiếp quản lý và điều hành các hệ thống xử lý thông tin dùng chung và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Tổng công ty. Hỗ trợ người dùng trong toàn Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến các hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chung. 

 

 

Ông Vương Trí Hiếu

Giám đốc

vthieu@baominh.com.vn