VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

(Representative office of Baominh Insurance Corporation in Hanoi) 

Văn phòng đại diện Tổng công ty tại Hà Nội (gọi tắt là Văn phòng 2) có các chức năng sau:

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực mở rộng địa bàn, thị trường và xúc tiến thực hiện các giao dịch về kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh ở Thủ đô Hà Nội và khu vực các tỉnh phía Bắc.

- Phối hợp với các Ban/Trung tâm chức năng của Tổng công ty để triển khai thực hiện các định hướng phát triển nghiệp vụ trong phạm vi khu vực các tỉnh phía Bắc.

- Tổ chức thực hiện các công việc về quản trị đối với các ban, bộ phận của Tổng công ty đặt tại Thủ đô Hà Nội. 

 

Nguyễn Huy Đoàn

Trưởng VP đại diện

nhdoan@baominh.com.vn