BAN BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

(Motor Vehicle Insurance Division) 

Ban Bảo hiểm xe cơ giới có các chức năng sau:

- Tham mưu cho Ban điều hành các chủ trương, định hướng phát triển. Xây dựng chế độ chính sách và tổ chức hướng dẫn toàn hệ thống triển khai thực hiện kinh doanh các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trong toàn Tổng công ty. Đảm bảo nghiệp vụ luôn có tăng trưởng và hiệu quả hàng năm. Đề xuất cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo xe cơ giới.

- Tham mưu cho Ban điều hành và/hoặc trực tiếp phê duyệt (trong phân cấp) trong công tác đánh giá rủi ro nhận bảo hiểm (Underwiting). Giải quyết bồi thường các dịch vụ trên mức phân cấp của Ban bảo hiểm xe cơ giới cho các công ty thành viên.

- Đề xuất các biện pháp nhằm củng cố và phát triển hệ thống. Tổ chức thực hiện công tác giám định và xét bồi thường xe cơ giới trong toàn Tổng công ty.

- Thực hiện tổng hợp và cập nhật số liệu bảo hiểm xe cơ giới theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm.

- Đề xuất cho Ban điều hành công tác trích lập các quỹ dự phòng hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật.

 

 

 

Ông Phan Ngọc Thắng

 Giám đốc

pnthang@baominh.com.vn