Bước 1

Giám định tổn thất

- Khi nhận được thông báo về tổn thất và giấy yêu cầu giám định của Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm, BẢO MINH hoặc người được BẢO MINH ủy quyền sẽ tiến hành giám định tại chỗ với sự có mặt của thuyền trưởng, những nhân chứng có liên quan và đại diện chủ tàu để xác định nguyên nhân, mức độ hư hỏng và tổn thất.

- Phí giám định do người yêu cầu giám định trả và được bồi hoàn khi giải quyết bồi thường nếu tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

- Không có biên bản giám định của BẢO MINH hoặc của người được BẢO MINH ủy quyền, BẢO MINH có quyền từ chối giải quyết bồi thường toàn bộ hoặc một phần số tiền khiếu nại, trừ khi đã có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Bước 2

Thông báo về giá cả và nơi sửa chữa tàu

- Người được bảo hiểm phải thông báo cho BẢO MINH biết trước mọi dự kiến về giá cả và nơi sẽ đưa tàu đến sửa chữa hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hiểm. BẢO MINH có quyền tham gia ý kiến và quyết định về nơi sửa chữa, giá cả và giám sát việc sửa chữa.

- Nếu Người được bảo hiểm vi phạm qui định của điều này, BẢO MINH có quyền chế tài số tiền bồi thường.

Bước 3

Hồ sơ bồi thường

Khi yêu cầu BẢO MINH bồi thường, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm những tài liệu sau:

 • Giấy yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm,
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm,
 • Biên bản giám định của BẢO MINH hoặc người được BẢO  MINH

ủy quyền,

 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp tàu bị mất tích) hoặc giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá,
 • Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc công an lập (trường hợp tai nạn liên quan đến người, tàu và tài sản của người thứ ba),
 • Hóa đơn chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường,
 • Kháng nghị hàng hải, báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra tai nạn, hoặc bến đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình),
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có),
 • Những chứng từ liên quan khác (trích sao nhật ký hàng hải, nhật ký máy, nhật ký thời tiết, sổ hành trình, giấy phép di chuyển lực lượng khai thác thủy sản, các giấy tờ Đăng kiểm hay giấy tờ khác của tàu.... tùy theo từng vụ việc cụ thể).

Sau khi BẢO MINH nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại nói trên của Người được bảo hiểm, nếu trong vòng bảy ngày mà không có yêu cầu gì thêm thì hồ sơ khiếu nại đó được coi là đầy đủ và hợp lệ.

Bồi thường trên và dưới giá trị thực tế thân tàu:

 1. Nếu giá trị tàu tham gia bảo hiểm vượt quá giá trị thực tế, BẢO MINH sẽ bồi thường tổn thất toàn bộ theo giá trị thực tế của tàu.
 2. Nếu giá trị tàu tham gia bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế thì:
  • BẢO MINH sẽ bồi thường tổn thất toàn bộ theo giá trị tham gia bảo hiểm của tàu.
  • BẢO MINH sẽ bồi thường những tổn thất bộ phận của thân tàu (kể cả những chi phí theo Điểm 2.1.2 trên đây) theo tỷ lệ giữa giá trị bảo hiểm với giá trị thực tế của tàu. Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp tàu bảo hiểm theo điều kiện “A”.

Tổn thất toàn bộ thân tàu:

Tổn thất toàn bộ thân tàu nói trong Qui tắc này bao gồm cả tổn thất toàn bộ thực tế và ước tính:

 • Tàu bị hủy hoại hoàn toàn không thể phục hồi được, cũng như tàu bị mất tích nếu như đã quá thời gian ba tháng không nhận được tin tức gì về tàu đó đều coi là tổn thất toàn bộ thực tế.
 • Tàu bị hư hỏng mà xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ, hoặc toàn bộ chi phí sửa chữa phục hồi, chi phí trục cứu vớt

Xem các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải

A. BẢO HIỂM TÀU CÁ 

 1. Bảo hiểm thân tàu cá
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá
 3. Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá

B. BẢO HIỂM TÀU SÔNG, TÀU VEN BIỂN

 1. Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển
 3. Bảo hiểm chiến tranh tàu sông, tàu ven biển
 4. Bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với người kinh doanh vận tải hành khách hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa

C.BẢO HIỂM HÀNG HÓA

 1. Điều khoản bảo hiểm tổn thất riêng hàng hóa
 2. Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa
 3. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (A)
 4. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (B)
 5. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (C)
 6. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường không
 7. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
 8. Điều khoản bảo hiểm hàng xăng, dầu chở rời