PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Construction Department) 

Phòng xây dựng cơ bản có các chức năng sau:

- Tham mưu cho Ban điều hành trong công tác xây dựng cơ bản của Tổng công ty.

- Thực hiện công tác xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp trụ sở văn phòng trong toàn Tổng công ty.

- Quản lý, đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trình xây dựng của Tổng công ty.

 

Ông Nguyễn Văn Tân

Giám đốc

nvtan@baominh.com.vn