BAN KIỂM TRA & KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Internal Audit Division)

Ban kiểm toán & kiểm tra nội bộ có các chức năng sau:

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và các cơ chế, chính sách của Nhà nước, điều lệ Tổng công ty và các quy định nội bộ trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, công ty thành viên.

Đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Tổng công ty, công ty thành viên.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trong toàn Tổng công ty.

 

   Bà Phan Thị Hồng Phương

Trưởng Ban

pthphuong@baominh.com.vn