BAN KẾ TOÁN 

(Accounting Division)

Ban kế toán có các chức năng sau:

- Tham mưu cho Ban điều hành các giải pháp về quản lý tài chính của Văn phòng trụ sở chính, các giải pháp quy trình trong việc thanh toán, hạch toán, thu chi, để phục vụ công việc quản lý và kinh doanh của Văn phòng trụ sở chính đạt hiệu quả nhất.

- Tổ chức hạch toán, kế toán kịp thời, đầy đủ, chính xác toàn bộ các hoạt động thu chi tài chính và kết quả kinh doanh từng nghiệp vụ phát sinh tại trụ sở chính Tổng công ty theo các quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty.

 


 Ông Sái Văn Hưng

Kế Toán Trưởng

svhung@baominh.com.vn