PHÒNG PHÁP CHẾ

(Legal Department) 

Phòng pháp chế có các chức năng sau:

- Tham mưu, tư vấn về pháp lý cho Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Bảo Minh những vấn đề về pháp luật liên quan đến hoạt động của Bảo Minh.

- Cập nhật, hệ thống và thể chế hóa các văn bản pháp lý.

Đại diện và hoặc đề xuất người của Bảo Minh tham gia các công việc tố tụng tại các cơ quan pháp luật khi được ủy quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về pháp lý khi Ban điều hành yêu cầu.

Ông Nguyễn Đức Hiệp 

Giám đốc

ndhiep@baominh.com.vn