ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA BẢO MINH

1. Cá nhân hoạt động phải có đủ điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi nhân sự đầy đủ

- Có chứng chỉ đại lý

2. Tổ chức hoạt động đại lý phải có các điều kiện sau:

- Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp

- Nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện nêu tại mục 1 trên.

* Những trường hợp không được làm đại lý cho Bảo Minh

- Nhân viên Bảo Minh

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành phạt tù hay bị tòa án tước quyền hành nghề vi phạm các tội theo quy định của pháp luật

- Trong vòng 3 năm kể từ ngày cá nhân, thương nhân bị chấm dứt hợp đồng đại lý với doanh nghiệp bảo hiểm khác do vi phạm nghiệm trọng quy định của pháp luật liên quan