CBTT Đường Dẫn Tài Liệu Họp ĐHĐCĐTN Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xem và tải: Tại đây

Bảo Minh trân trọng thông báo đến quý cổ đông các mẫu: Giấy thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2023.

Thông báo mời họp

Mẫu Giấy ủy quyền số 1

Mẫu Giấy ủy quyền số 2

- Bộ tài liệu ĐHĐCĐ

- Bộ tài liệu ĐHCĐ_cập nhật, bổ sung lần 1

- Bộ tài liệu ĐHCĐ_cập nhật, bổ sung lần cuối