CBTT Báo Cáo Tài Chính Năm 2022 Đã Kiểm Toán & Giải Trình Biến Động Kinh Doanh Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động kinh doanh năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình biến động kinh doanh năm 2022: Tại đây

Financial statements 2022: Here