CBTT Vv Thành Lập Và Phê Duyệt Mô Hình Tổ Chức Hoạt Động 03 Công Ty Thành Viên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động 03 Công ty thành viên.

Xem và tải: Tại đây