CBTT v.v Đơn Đề Nghị Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Ông Nguyễn Thế Năng - PTGĐ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thế Năng - Phó Tổng Giám đốc

Xem và tải: Tại đây