CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA BẢO MINH NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022
04-10-2022
11:08

CBTT Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2022
18-08-2022
11:28

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
29-07-2022
14:03

CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
20-07-2022
17:07

CBTT Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Với EY Việt Nam Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty EY Việt Nam năm 2022.
18-07-2022
14:05

CBTT về việc ban hành Điều Lệ tổ chức và hoạt động của TCTY CP Bảo Minh (Sửa đổi, bổ sung năm 2022)

CBTT về việc ban hành Điều Lệ tổ chức và hoạt động của TCTY CP Bảo Minh (Sửa đổi, bổ sung năm 2022)
03-06-2022
14:31

CBTT Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Công ty TNHH MTV Đầu Tư SCIC (SIC)

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Công ty TNHH MTV Đầu Tư SCIC (SIC)
02-06-2022
18:36

CBTT Chi Trả Cổ Tức Năm 2021 Bằng Tiền Mặt

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
16-05-2022
15:44

CBTT bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022

CBTT bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022
29-04-2022
15:52

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên 2022
28-04-2022
16:25