CBTT Về Việc Đơn Xin Rút Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Ban Kiểm Soát.

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đơn xin rút đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát.
Xem và tải: Tại đây.