CBTT Về Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ

Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
24-11-2022
09:33

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.
16-11-2022
15:16

CBTT v.v bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với dự thảo các quy chế nội bộ của TCTCP Bảo Minh năm 2022

CBTT v.v bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với dự thảo các quy chế nội bộ của TCTCP Bảo Minh năm 2022
31-10-2022
10:56

CBTT BCTC QUÝ 3/2022 & GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2022 và Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022.
21-10-2022
10:30

CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA BẢO MINH NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022
04-10-2022
11:08

CBTT Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2022
18-08-2022
11:28

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
29-07-2022
14:03

CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
20-07-2022
17:07

CBTT Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Với EY Việt Nam Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty EY Việt Nam năm 2022.
18-07-2022
14:05

CBTT về việc ban hành Điều Lệ tổ chức và hoạt động của TCTY CP Bảo Minh (Sửa đổi, bổ sung năm 2022)

CBTT về việc ban hành Điều Lệ tổ chức và hoạt động của TCTY CP Bảo Minh (Sửa đổi, bổ sung năm 2022)
03-06-2022
14:31