Bảo hiểm cây trồng

BẢO HIỂM CÂY LÚA THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT

 (Triển khai theo quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Mục Đích Bảo hiểm

Bảo hiểm lúa theo chỉ số năng suất là sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp.
Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bênh gây ra, góp phần đảm bảo ổn định, an sinh xã hội nông thôn, thúc đầy sản xuất nông nghiệp.

2. Người được bảo hiểm
Là các hộ nông dân/tổ chức trồng lúa tại địa bàn xã đã đăng ký tham gia bảo hiểm và có quyền lợi hợp pháp đối với cây lúa trên Diện tích lúa được bảo hiểm

3. Hướng dẫn người được bảo hiểm thực hiện hợp đồng bảo hiểm

- Kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác những nội dung trong giấy yêu cầu bảo hiểm.

- Tham gia bảo hiểm cho toàn bộ diện tích lúa của hộ gia đình cho tất cả các vụ trong năm.

- Ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình (được chính quyền xã xác thực) tham gia ký hợp đồng bảo hiểm.

- Thông báo ngay cho đại diện công ty bảo hiểm  khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm.

- Thực hiện các chỉ dẫn của công ty bảo hiểm nhằm đề phòng hạn chế tổn thất, đồng thời thông báo cho cơ quan bảo vệ thực vật địa phương biết dịch bệnh xảy ra.

4. Đối tượng được bảo hiểm

Cây lúa nước được trồng trọt theo đúng quy trình hướng dẫn được Bộ NN&PTNT ban hành hoặc Quy trình của Sở NN&PTNT được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. (Thông tư  số 47/2011/TT – BNNPTNT & 43/2012/TT-BNNPTNT)

Chương trình được hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ:

- Hộ nghèo được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm

- Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% phí bảo hiểm

- Hộ không nghèo được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm

 Rủi ro được bảo hiểm

- Thiên tai: bão, lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá xâm nhập mặn, sóng thần, giông, lốc xoáy theo công bố thiên tai của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Dịch bệnh: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá; dịch rầy nâu, sâu đục thân; theo công bố dịch bệnh hoặc xác nhận dịch bệnh của cơ quan chức năng có thẩm quyền

1. Những quy định về bồi thường:

- Giá trị tổn thất do sụt giảm năng suất được xác định trên cơ sở số liệu công bố của Cơ quan cung cấp số liệu.

- Trong trường hợp trên 5ha lúa thực tế trong xã bị thiệt hại trong thời gian cấy/sạ gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền bằng 5% số tiền bảo hiểm của diện tích lúa phải gieo cấy/sạ lại.

2. Số tiền bảo hiểm:
- Là giá trị bằng tiền Việt Nam được bảo hiểm theo từng vụ

3. Tinh toán số tiền bồi thường:
Chi phí gieo cấy do hậu quả thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm:

    Số tiền bồi thường = Số tiền bảo hiểm * 5% 
Tổn thất thu hoạch do hậu quả  thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm:

    Số tiền bồi thường = Mức sụt giảm năng suất được bảo hiểm * đơn giá lúa * diện tích lúa được bảo hiểm 
4. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:
 - Người được bảo hiểm không đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm;

 - Ngay sau khi thu hoạch;
 - Nếu không tiến hành gieo cấy lại, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động hết hiệu lực.

  *Loại trừ bảo hiểm:

Người được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại.

- Bất cứ sự sụt giảm năng suất nào do hành động không chuyên cần, dù cố ý hay không cố ý, không tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và các khuyến cáo canh tác lúa và đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của cơ quan chức năng có thầm quyền.

- Rủi ro liên quan tới bảo quản sau thu hoạch (lúa bị nảy mầm, cháy, ngập nước, mất cắp, bẩn,…)

- Các rủi ro về chất lượng lúa như rủi ro liên quan tới hàm lượng dinh dưỡng, mốc, mất hương vị.

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM