CBTT: TCTCP BẢO MINH THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
25-02-2019
12:05

CBTT về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
29-01-2019
14:28

TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 2019

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 2019
17-01-2019
09:22

CBTT v/v CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỢT 1 2019

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 2019
24-12-2018
16:58

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
27-09-2018
11:09

BẢO MINH CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Bảo Minh công bố thông tin. nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông 2018
25-04-2018
14:54

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tài liệu dùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
09-04-2018
17:02

Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
29-03-2018
13:58

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
14-03-2018
16:41

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
14-03-2018
11:05