CÁC NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Các nghị quyết miễn nhiệm, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm Soát, phụ trách Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
01-08-2019
16:27

NGHỊ QUYẾT CỦA BKS VỀ MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
22-07-2019
09:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN: TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Tổng công ty
09-07-2019
13:55

CÔNG BỐ THÔNG TIN: MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo thông tin về việc: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng
08-07-2019
13:57

CBTT - CÔNG BỐ "NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN"

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo
01-07-2019
16:51

BẢO MINH CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Bảo Minh công bố thông tin, nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông 2018
02-05-2019
15:24

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Xin vui lòng click vào để xem toàn bộ tài liệu
16-04-2019
20:57

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
22-03-2019
09:32

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
15-03-2019
16:04