Báo cáo tình hình quản trị công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh báo cáo tình hình quản trị công ty
29-01-2018
17:17

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ủy Quyền số 0108/2018 - BM/VP Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
12-01-2018
17:09

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã CK: BMI)
25-12-2017
14:39

Thông báo chi trả cổ tức

Tổng Công ty CP Bảo Minh thông báo về ngày đăng cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền
02-10-2017
15:25

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
15:19

Nghị Quyết & Biên bản ĐHĐCĐ 2017 của Bảo Minh

Nghị Quyết & Biên bản ĐHĐCĐ 2017 của Bảo Minh
02-10-2017
15:09

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí dành cho ĐHĐCĐ 2017
02-10-2017
15:04

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Bảo Minh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
02-10-2017
15:03

Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh
02-10-2017
15:01