Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018