Bảo Minh CBTT Nghị Quyết Bầu Chủ tịch HĐQT 2019-2024

Bảo Minh CBTT Nghị Quyết Bầu Chủ tịch HĐQT 2019-2024
24-04-2020
16:33

BẢO MINH CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Bảo Minh công bố thông tin, nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
24-04-2020
15:58

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NGÀY 24/04/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2020
08-04-2020
09:54

CÔNG BỐ THÔNG TIN HOÃN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020
06-04-2020
13:43

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét
30-03-2020
07:11

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Phần Bảo Minh Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27-03-2020
15:47

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Xin vui lòng click vào để xem toàn bộ tài liệu
27-03-2020
09:48

Bảo Minh CBTT Về Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Bảo Minh CBTT Về Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020
03-03-2020
17:19

CÔNG BỐ THÔNG TIN: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Tình hình quản trị công ty 2019
21-01-2020
09:41

CÔNG BỐ THÔNG TIN: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN 30/11/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn kỳ chốt tính đến 30/11/2019
02-12-2019
11:04