Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét
30-03-2020
07:11

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Phần Bảo Minh Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27-03-2020
15:47

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Xin vui lòng click vào để xem toàn bộ tài liệu
27-03-2020
09:48

CÔNG BỐ THÔNG TIN: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Tình hình quản trị công ty 2019
21-01-2020
09:41

CÔNG BỐ THÔNG TIN: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN 30/11/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn kỳ chốt tính đến 30/11/2019
02-12-2019
11:04

CÁC NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Các nghị quyết miễn nhiệm, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm Soát, phụ trách Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
01-08-2019
16:27

NGHỊ QUYẾT CỦA BKS VỀ MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
22-07-2019
09:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN: TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Tổng công ty
09-07-2019
13:55

CÔNG BỐ THÔNG TIN: MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo thông tin về việc: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng
08-07-2019
13:57