Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
02-10-2017
14:46

Biên bản, Nghị Quyết & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Biên bản, Nghị Quyết & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
14:44

Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Sáng ngày Thứ sáu, 24/04/2015 tại Trụ sở chính Bảo Minh - số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định.
02-10-2017
14:40

Xem chi tiết ›› Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính năm 2015

Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán tài chính trong năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
14:37

Báo cáo về việc kiểm tra, giám sát cho Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014, Ban Kiểm Soát đã đánh giá kết quả hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014
02-10-2017
14:36

Tờ trình thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ quy chế tổ chức Đại hội
02-10-2017
14:34

Tờ trình thông qua quy chế đề cử, bầu cử vào HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ quy chế đề cử, bầu cử vào HĐQT & BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
02-10-2017
14:31

Báo cáo của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động 2015

Báo cáo của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động 2015
02-10-2017
14:29

Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015
02-10-2017
14:27

Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh 2014, phân phối lợi nhuận 2014 và quyết toán thù lao khen thưởng

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ về Kết quả kinh doanh 2014, phân phối lợi nhuận 2014 và quyết toán thù lao khen thưởng HĐQT & BKS
02-10-2017
14:26