CBTT Báo Cáo Thường Niên 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo Cáo Thường Niên 2021
20-04-2022
09:55

CBTT Báo Cáo Tài Chính Quý 1/2022

Tổng công ty CP Bảo Minh công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1/2022
19-04-2022
16:02

CBTT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022.
07-04-2022
08:26

CBTT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Giải trình biến động Kết quả Kinh doanh sau soát xét Báo cáo tài chính 2021
31-03-2022
18:05

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng Công ty CP Bảo Minh Công bố thông tin báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán
31-03-2022
16:58

CBTT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
10-03-2022
12:11

CBTT NQ số 0357/2022-BM/HĐQT Ngày 09/03/2022 Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐTN 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT NQ số 0357/2022-BM/HĐQT về việcTổ Chức ĐHĐCĐTN 2022
09-03-2022
19:18

CBTT Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

CBTT Người được ủy quyền công bố thông tin
01-03-2022
17:04

CBTT Báo Cáo Quản Trị Công Ty 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty 2021
24-01-2022
10:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin giấy phép điều chỉnh
06-12-2021
16:11