CBTT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Giải trình biến động Kết quả Kinh doanh sau soát xét Báo cáo tài chính 2021.

Xem và tải: Tại đây