CBTT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Xem và tải thông tin:

1. CBTT về ĐHĐCĐTN năm 2022

2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng