CBTT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022.

Xem và tải: Tại đây

Bảo Minh trân trọng thông báo đến quý cổ đông các mẫu: Giấy thông báo mời họp và Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2022

- Mẫu giấy ủy quyền 01

- Mẫu giấy ủy quyền 02

Danh sách tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022:

2.Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN năm 2022