CBTT BCTC QUÝ 3/2022 & GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2022 và Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022.
21-10-2022
10:30

Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Bản điều lệ này gồm bản phụ lục được Đại Hội Đồng cổ đông Bảo Minh thông qua và chấp thuận toàn bộ
13-10-2022
15:38

CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA BẢO MINH NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022
04-10-2022
11:08

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Giữa Niên Độ 2022

Tổng công ty CP Bảo Minh công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022
07-09-2022
16:54

Báo Cáo Thường Niên 2021

Báo Cáo Thường Niên 2021
22-08-2022
14:18

CBTT Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2022
18-08-2022
11:28

Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp Qúy 2/2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2022
01-08-2022
09:37

Báo Cáo Tài Chính Qúy 1/2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022
01-08-2022
09:23

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
29-07-2022
14:03

CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
20-07-2022
17:07