CBTT v.v Triển Khai Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Xem và tải: Tại đây