Nghị Quyết & Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Xem và tải Nghị quyết ĐHĐCĐTN: Tại đây

Xem và tải Biên bản ĐHĐCĐTN: Tại đây