Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Số: 0452/2013-BM/HĐQT                                                

TP. HCM, ngày 10  tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

 

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00 – Thứ 6, ngày 26/04/2013

Địa điểm: Hội trường (Lầu 5), Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM.

Thành phần tham dự: Tất cả Quý Cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/03/2013, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Chương trình Đại hội:

  1. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2012 đã được kiểm toán.

  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và chương trình hành động năm 2013.

  3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và quyết toán tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát.

  4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

  5. Thông qua thể lệ bỏ phiếu.

  6. Thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung từ (1 - 4) nêu trên.

  7. Nghỉ giải lao.

  8. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2013

  9. Trình quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2012 và phương án năm 2013.

  10. Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

  11. Trình sửa đổi Điều lệ Bảo Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập trong năm 2013.

  12. Thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung (8 - 11) nêu trên.

  13. Các vấn đề khác (nếu có).

  14. Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

  15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

  16. Thông qua biên bản họp Đại hội.

Quý Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo:

  1. Thư mời họp.

  2. Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu.

  3. Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Xin lưu ý:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 24/04/2013 (Thứ tư) bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, TP. HCM

ĐT: (08) 3829 4180 - Ext: 405 (Mr. Tường)

Fax: (08) 3915 3032

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Số 198 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

ĐT: (08) 7306 8686 - Ext: 1152 (Ms. Lệ)

Fax: (08) 3517 0634

Thư mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được đăng tải trên Website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ www.baominh.com.vn và Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 11/04/2013.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:                                                                                  T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Cổ đông Bảo Minh.                                                                                 CHỦ TỊCH

- Lưu: VP HĐQT, VT                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                     Ts.Trần Vĩnh Đức