THÔNG BÁO: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xem nội dung chi tiết: tại đây