Thông báo ngày Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Ngày chốt danh sách cổ đông

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

Ngày 27/02/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - CN TP. Hồ Chí Minh; Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”, như sau:

A – Ngày chốt danh sách:

Tên chứng khoán: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Mã chứng khoán: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông    

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2013

B - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1CP - 1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: từ 07h30 đến 12h00 ngày 26/04/2013.

Địa điểm tổ chức: Phòng họp lầu 5, trụ sở Tổng Công ty CP Bảo Minh

                            Địa chỉ: Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

C - Nội dung đại hội:

1.     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013.

2.     Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động tài chính năm 2012.

3.     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

4.     Những vấn đề khác có liên quan.

5.     Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Mọi thông tin liên quan kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM

ĐT: 08. 3829 4180 – Ext. 405 / FAX: 08. 3829 4185

Trân trọng thông báo.