Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020

 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Xin vui lòng click vào để xem toàn bộ tài liệu.

1. Chương trình ĐHĐCĐ 2020

2. Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

3. Mẫu ủy quyền số 01

4. Mẫu ủy quyền số 02

5. Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Trực tuyến

6. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung TV HĐQT

7. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ

8. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019

10. Báo cáo KQKD năm 2019

11. Báo cáo Tài Chính kiểm toán 2019

12. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019

13. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài Chính 2019

14. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020

15 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019 và 2020

16. BKS Báo cáo ĐHĐCĐTN 2020

17. BKS trình ĐHĐCĐ về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập.

18.BMI. Cong bo thong tin BCTC da kiem toan 2019

19. Nghị quyết hoãn ĐHĐCĐTN 2020

20. CBTT Mời họp ĐHĐCĐTN Ngày 24/04/2020

21. Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

22. Thông tin ứng viên HĐQT/BKS

23. Đơn đề cử TV BKS

24. Đơn đề cử TV HĐQT

25. Đơn ứng cử TV HDQT, BKS

26. Sơ yếu lý lịch TV HĐQT

27. Sơ yếu lý lịch TV BKS

28. BMI. SCIC. Ứng viên TV HĐQT. Vũ Thái Huyền. SYLL

29. BMI. SCIC. Ứng viên TV HĐQT. Vũ Thái Huyền. Bằng cấp. Chứng chỉ

30.Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT 2020

31. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

32.BMI. Axa Bang cap Chung chi Ung Vien thanh vien HDQT

33.BMI. Axa. Cv de nghi thay doi TV HDQT

34.BMI. Axa. Don de cu TV HDQT

35. BMI. Axa. Don Tu Nhiem

36. BMI. Axa. Passport Ung vien TV HDQT

37. BMI. Axa. So yeu ly lich Ung vien TV HDQT 

38. BMI. SCIC. Ứng viên TV HĐQT. Lê Việt Thành. Bằng cấp. CMND. HKTT

39. BMI. SCIC. Ứng viên TV HĐQT. Lê Việt Thành. Đơn đề cử. SYLL

40.Phiếu biểu quyết

41.BMI.SCIC. Ung vien TV HDQT. Vu Thai Huyen. CMND