Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công ty CP Bảo Minh năm 2012

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công ty CP Bảo Minh về việc thông qua các nội dung đã biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012