CÁC NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Các nghị quyết miễn nhiệm, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm Soát của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Xem và tải NQ miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Tại đây

Xem và tải NQ đề cử và bầu thành viên BKS: Tại đây