NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS NHIỆM KỲ 2019-2024